การตรวจสอบการกินเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum โดยเม็ดเลือดขาวชนิดMONOCITE ในเม็ดเลือดแดงที่มี Hp ชนิดA ในยา artemisinin

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐ พยงค์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุมลี กำจรวงค์ไพศาล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลาเรียเป็นโรคเขตร้อน ซึ่งเป็นปัญหาในประเทศไทยของเรา เราต้อนำยาเข้าจากต่างประเทศ อันเป็นสาเหตุให้เงินตรารั่วไหล และยังมีราคาแพง และยาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็มีผลข้างเคียงต่อร่างกายของมนุษย์เรา และจากปัจจัยข้างต้นทำให้เกิดแนวความคิดที่ว่า หากเราใช้กลไกทางชีวภาพของร่างกายทำลายเชื้อมาลาเรียนี้แล้ว ผลข้างเคียงก็อาจจะลดน้อยลงได้ โครงงานที่ว่า“การตรวจสอบการกินเชื้อมาลาเรีย ชนิด plasmodium falciparum ในเม็ดเลือดแดงที่มี HbAโดยเม็ดเลือดขาวชนิด monocyte และใช้ยา artemisinin ” จึงได้เกิดขึ้น