การทดสอบฤทธิ์และการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกผลสารภี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิทยา ตันติเวชวุฒิกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังสี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัด BuOH ของเปลือกผลสารภี (Mammea siamensis) ;วงศ์ guttiferrae ซึ่งมีฤทธิ์ anti TB, anti cancer พบสาร 17 ตัว อยู่ในระหว่างการวิจัยหาโครงสร้างของส่วนประกอบที่มีฤทธิ์ต้านTB