ระบบต้นแบบสำหรับสร้างวงดนตรีมโหรีไทย เวอร์ชั่น2 A Prototype System for Thai Classical Sound Band Synthesis Version2

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนต์ชนก เหมะรังคะ

  • ศรัณย์ เดียนประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ยังให้ความสนใจกับเรื่องของดนตรีไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สาเหตุอาจจะมาจากความล้ำหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก จึงทำให้เราได้รับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีของต่างชาติเข้ามา และก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้ความสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือช่วยต่างๆ เช่น โปรแกรมช่วยแต่งเพลง เครื่องเล่นเพลง ก็จะมุ่งเน้นไปในทางดนตรีสากลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ที่สนใจในดนตรีไทยขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทย และโปรแกรมเกี่ยวกับดนตรีไทยที่มีอยู่เดิมนั้น ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน โดยจะทำการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิดพร้อมกันได้ At the present time, there are only a few people paying attention on the Thai Instrument, which is the uniqueness of the nation, due to the advance of the technology and the approach of interconnection by internet. As the result, we get the strong influence from Western in culture, and even the music; it also goes widespread very quickly. Therefore, it is much easier to develop the tools and equipment facilitating the music production. For example, music composing, music player, and many more. They will be designed to focus on the Western Music as the majority, which lessen the attention and interest of the people having towards the studying of Thai Instrument. As for the programs about Thai Instrument, they cannot provide the sufficient response or satisfy the users completely. So this is an idea to developing the program which can play the music whereby many instruments work altogether at the same time.