การออกแบบและพัฒนาระบบงานครุภัณฑ์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร

  • สุภาวดี จันเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบงานครุภัณฑ์ผ่านเครือข่าย อินทราเน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทดแทนระบบงานเดิมที่กระทำด้วยมือ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด และความสูญเสียทรัพยากรจำนวนมาก โดยผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Microsoft Visual Basic Version 6.0 ด้านการจัดการฐานข้อมูลพัฒนาด้วย MySQL ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานในส่วนของการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ของฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกระบวนการในการจัดการข้อมูลเบื้องต้น การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ การจัดการข้อมูลในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์และการคำนวณค่าเสื่อมราคาและมูลค่าทางบัญชีครุภัณฑ์ การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ตามเงื่อนไข ทำให้การจัดการครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถรายงานผลต่อผู้บริหารได้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 แสดงว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดับดี ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การติดต่อกับผู้ใช้ ผลลัพธ์ของรายงาน และประโยชน์ที่ได้จากระบบ

The purpose of the study was to analyse and design the system of the data in the asset service through the intranet: A case study of Yala Ratjabhat University in order to replace the original system which was manually operated and which caused a lot of problems. Such problems were slowness, errors and the waste of resources. The researcher has studied and analysed the current system, then designed and developed the program using Microsoft Visual Basic 6.0 language while the data base was managed through MySQL.The system that has been developed can be used to manage the data of using the asset for the asset section, Yala Ratjabhat University. There are processes to deal with the fundamental information, the management of asset information, the management of the delivery of asset and reports of the asset services according to the relevant condition. The system developed helps make the management of the data in using the asset room become more effective. The result of the evaluation by a group of experts revealed the average value of 3.25 that developed system was of good quality both in the working processes, the communication with the users, the result of report and the profits obtained from the system.