การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากขมิ้นเครือ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภา จันทรวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขมิ้นเครือ ( Fibraurea tinctoria ) เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย ที่ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพน้อย ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สารสกัดด้วยน้ำจากลำต้นของขมิ้นเครือมาศึกษาความเป็นพิษต่อไรน้ำเค็มและความเป็นพิษต่อลิมโฟไซต์ของมนุษย์โดยเลี้ยงไรน้ำเค็มในน้ำทะเลเทียมแล้วนำมาทดสอบด้วยสารสกัดจากขมิ้นเครือจำนวน 10 ตัวต่อ 1 ความเข้มข้นเป็นจำนวน 5 ซ้ำ เก็บตัวอย่างที่ช่วงเวลา 6, 24, และ 48 ชั่วโมง พบว่า LC50 ที่ 48 ชั่วโมงมีค่า และเมื่อศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์โดยเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้หญิง 3 คน เลี้ยงลิมโฟโซต์ใน RPMI 1640 ที่มี 20% FCS เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยแต่ละตัวอย่างจะศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าความเข้มข้นที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยังคงทำให้เซลล์เกิด apoptosis โดยพบ apoptotic body ซึ่งสังเกตได้จากการย้อมด้วย ethidium bromide และเมื่อวิเคราะห์ DNA ของเซลล์ที่ความเข้มข้น 0.1, 10 และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรโดย eletrophoresis พบการเกิด DNA laddering