การวิเคราะห์หาปริมาณสีในผักและผลไม้ดองด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา สาจวง

  • ปกรณ์ พันกลั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิชาติ บุญมาลัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาปริมาณสีสังเคราะห์ในผักและผลไม้ดองจากร้านค้าในตลาดสะพานดำ ตลาดศรีนคร ตลาดบ่อนไก่ และในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนาสูง(HPLC) ด้วยคอลัมน์ C 18 ตรวจวัดด้วยดีเทคเตอร์ชนิด UV VIS ซึ่งจากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พบว่าใช้แอมโมเนียมอะซีเตต pH 5 และเมทานอลเป็นเฟสเคลื่อนที่(70:30) อัตราการไหล 0.6 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิที่ใช้ 30 ºC ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ 430 นาโนเมตรในส่วนเทคนิคการสกัดตัวอย่างใช้เทคนิค Solid Phase Extraction (octadecylsilane cartridge :SPE C18 cartridge) ซึ่งจากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของ SPE C18 cartridge พบว่าต้องปรับสภาพด้วยเมทานอลกับแอมโมเนียมอะซีเตต และชะตัวอย่างด้วยเมทานอล และทำการวิเคราะห์ปริมาณสีสังเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ต่อไป