การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณคลอไรด์ในน้ำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษบา พรมลังกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ สุภาพ รมณีย์พิกุล เฉลิมพร ทองพูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณคลอไรด์ในน้ำ โดยอาศัยปฏิกิริยา ระหว่างเมอร์คิวรีไทโอไซยาเนตกับคลอไรด์โดยมีไอรอน (III)ไนเทรตอยู่ด้วย ซึ่งจะได้สารประกอบเชิงซ้อนสีส้ม แล้วใช้การเปรียบเทียบสีของสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นกับแถบสีมาตรฐาน ชุดทดสอบที่สร้างขึ้น สามารถวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำได้ในช่วง 10 – 300 ppm นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อปฏิกิริยา คือ pH ตัวรบกวน ต่างๆ ได้แก่ Mg2+,K+,SO42 ,NO3 , NH4,PO4 3 Ni2+, Cd, Hg, Cu2+,Na2+, Fe2+อายุการใช้งานและอุณหภูมิในการเก็บรักษาชุดทดสอบที่ 4°Cอุณหภูมิห้องและ 50 °C จากการศึกษาพบว่า pH ไม่มีผลต่อปฏิกิริยา ยกเว้นที่ pH มากกว่า13 สำหรับตัวรบกวนต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 0.04 ppm 4 ppm มีผลต่อ ปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อย และที่ความเข้มข้นมากกว่า 50 ppm ทุกตัวมีผลต่อปฏิกิริยา ชุดทดสอบสามารถเก็บได้นานกว่า 90 วัน และที่อุณหภูมิ4 °C อุณหภูมิห้องและ 50 °C ไม่ทำให้ผลการทดสอบเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบความถูกต้องของชุดทดสอบในการหาปริมาณคลอไรด์ด้วยเทคนิค ยูวี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี พบว่าผลการวิเคราะห์ของทั้งสองวิธีมีความใกล้เคียงกัน