โปรแกรมช่วยวิเคราะห์คะแนนการเล่นสนุกเกอร์ SNOOKER POINT ANALYSIS

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุพพัณชาติ ไชยเจริญ

  • แพร ปาละกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรฉัตร จิตต์โสภักตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาโปรแกรมช่วยวิเคราะห์คะแนนการเล่นสนุกเกอร์ (Snooker point analysis หรือ SNKPTA)ใช้หลักการการประมวลผลภาพ(image processing) ในการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวิดีโอมุมสูง ร่วมกับการนำกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) มาช่วยในการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ลักษณะตำแหน่งการวางตัวของวัตถุในภาพ รวมไปถึงการตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ในขณะดำเนินเกมส์การเล่น แล้วปรับเปลี่ยนการทำงานไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถคิดคำนวณคะแนน และตรวจสอบกฎกติกาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่ การสร้างเสริมทักษะและการเรียนรู้ให้กับผู้กำลังฝึกหัดเล่นกีฬาสนุกเกอร์ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับการเล่นสนุกเกอร์เพื่อความบันเทิงเฉพาะกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นกีฬาได้อย่างลื่นไหลโดยไม่จำเป็นต้องกังวลกับการนับคะแนนอีกต่อไป โปรแกรมจะทำหน้าที่เสมือนกรรมการและครูฝึกสอนที่จะช่วยนับคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง หรือดักจับการทำฟาวล์บางประเภท สร้างชุดฝึกหัดที่จะคอยแนะนำแนวทางการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เริ่มต้น รวมไปถึงเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บสถิติให้กับผู้เล่นแต่ละคน เพื่อให้สามารถปรับปรุงทักษะความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Snooker point analysis program applied various image processing techniques and some artificial intelligence theories to analyze and determine score points and simple fouls. It is possible to detect movement and motion from top view that is obtained from video camera. The movement information is used to perceive ordinary snooker games events, analyze point, detect simple fouls and update scores for either players or teams. Tracking of score point is performed for in each turn until the end of the game. The program aims to aid snooker players at beginner level all targeted at developing their skills and improving techniques with practice routines. The program will act like a trainer who gives suggestion during their games and also checking fundamental rules and points. Moreover, program can collect statistics of other useful information such as maximum break, number of lost and won games, etc. This statistic information can help players to remind their experience and improve their skill.