โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกรียงไกรเสียงกล่อม

  • นัฏพันธ์ นาคพงษ์

  • ดำรงค์ พลอยพานิชเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สนั่น สระแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื้อหาของวิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิชาที่ทำความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียนได้ยาก เนื่องจากมีทฤษฎี สมการที่ยากต่อการทำความเข้าใจมากมาย ทำให้การศึกษาวิชานี้ให้เข้าใจถ่องแท้ จำเป็นต้องอาศัยความสนใจของผู้เรียนอย่างมาก อีกทั้งในเนื้อหาของวิชานี้ เราไม่สามารถเห็นปรากฏการณ์ หลักการ หรือขั้นตอนการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้ในชีวิตจริง โปรแกรม CAI จึงเป็นอีกหนทาง ที่นำเสนอเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน โดยนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยโปรแกรมที่สร้างประกอบด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การจำลองการทดลอง และเกม โปรแกรมพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมแมคโครมีเดีย แฟลช ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟ วินโดว์ แสดงผลด้วยเว็บเบราว์เซอร์ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้อีกด้วย CAI for Basic Electronics is one section of circuit analysis subject. Many students do not understand to electronic because law is difficult and sometimes when study in classroom by professional may be they do not understand to system of circuit. Moreover student must be interesting to Basic Electronics too. Computer can be used to help us develop our education such as implementing Computer Assisted Instruction or CAI. As nowadays study is student centered or self study orientated, the objective of our project is to implement the Basic Electronics for Computer Engineers course material by building a teaching aid that will support and encourage students to self study. The application is composed of basic electronic lessons, laboratory simulations and games. The application has been developed by Macromedia Flash on the Microsoft Windows environment and runs on a web browser.