การศึกษาบริเวณของ SomA ที่กระทบต่อการนำออร์กาโนฟอสฟอรัสไฮโดรเลสสู่ผิวเซลล์ไซยาโนแบคทีเรีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรรถพล กำลังดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภา จึงจตุพรชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ออร์กาโนฟอสเฟต (OP) เป็นกลุ่มยาฆ่าแมลงที่ใช้อย่างแพร่หลาย เอ็นไซม์ออร์กาโนฟอสฟอรัสไฮโดรเลส (OPH) สามารถย่อยสลาย OP อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไซยาโนแบคทีเรียเป็นphotoautotrophic การใช้ไซยาโนแบคทีเรียสร้าง OPH อาจนำไปสู่การพัฒนา biocatalyst ย่อยสลาย OP ที่มีราคาถูกและง่ายต่อการดูแล ในการศึกษานี้จึงได้ทดลองใช้ major outer membrane protein (SomA) เป็นanchoring motif เพื่อนำ OPH สู่ผิวเซลล์ของไซยาโนแบคทีเรีย Synechococcus PCC 7942 ได้ทำการศึกษาบริเวณต่างๆของโปรตีน SomA ที่มีผลกระทบต่อการนำ OPH สู่ผิวเซลล์ รายละเอียดผลการทดลอง จะทำการวิจารณ์ต่อไป Abstract: Organophosphorus compounds (OP) are widely used as pesticides. Organophosphorus hydrolase (OPH) has been shown to degrade organophosphates effectively. As cyanobacteria are photoautotrophic microorganisms,expression of OPH in cyanobacteria may lead to the development of a low cost and low maintenance biocatalyst useful for detoxification of OP. In this study, the major outer membrane protein (SomA) was explored as an anchoring motif to display the OPH on the surface of cyanobacterium Synechococcus PCC7942. Several regions of SomA that affect cell surface display of OPH were analyzed and the results will be discussed.