ส่วนที่ 1: การแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารจากต้นผักยอดทอง (Phyllanthus roseus) , ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์หาสารเมตาบอไลท์ของเชื้อแบคทีเรีย Steptomyces ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคแอนแท ...

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา ธรรมสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปทุมรัตน์ ตู้จินดา

  • วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยแยกสารจากต้นไม้และเชื้อแบคทีเรีย โดยในส่วนที่1 เป็นการค้นหาตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากส่วนใบและก้านของพืชสกุล Phyllanthus roseus โดยทำการแยกสารจากส่วนสกัด ethyl acetate โดยเทคนิคทางโครมาโตกราฟฟี ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และพิสูจน์โครงสร้างของสารที่แยกได้ด้วยเทคนิคทาง spectroscopy ในส่วนที่สองเป็นการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Streptomyces ซึ่งแยกได้จากดิน เพื่อทำการเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวและสกัดเอาสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิโดยนำส่วนสกัด ethyl acetate มาแยกด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟฟี และนำส่วนแยกย่อยที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรกโนสในพืชพบว่ามีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี The ethyl acetate extract from leaves and twigs of Phyllanthus roseus was found to exhibit interesting cytotoxic activity in KB and MCF 7 cell lines. The separation was carried out by chromatographic techniques and the structures of isolated compounds were determined by spectroscopic methods. Part II: Bacteria in the genus Streptomyces from soil was cultured in production media for six days. Then supernatant was extracted with ethyl acetate. Separation of this extract was carried out by chromatographic techniques. Each separated fraction was tested with fungi that caused Anthracnose disease in plants.