การศึกษาผลของการไฮโดรลิซิสวัสดุเหลือใช้ด้วยกรดไฮโดรคลอริกโดยการตรวจสอบจากปริมาณผลึก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนทร พรมพิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปริมาณผลึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไฮโดรลิซิสวัสดุเหลือใช้ 3 ชนิดคือ การดาษถ่ายสำเนา (A4), กระดาษหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและซังข้าวโพด โดยเริ่มจากการนำกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้นเท่ากันตวงด้วยปริมาตรเดียวกันทำ ณ สภาวะเดียวกัน โดยใช้เวลาที่ต่างกัน คือ 10, 20และ 30 นาที ซึ่งผลที่ได้วัสดุ 3 ชนิดจะมีเวลาที่มีปริมาณผลึกที่มากแตกต่างกันไป คือกระดาษถ่ายสำเนา (A4) มีปริมาณผลึกสูงสุดที่ 30 นาที กระดาษหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีปริมาณผลึกสูงสุดที่ 10 นาที และซังข้าวโพด มีปริมาณผลึกสูงสุด ที่เวลา 30 นาที จากงานวิจัยดังกล่าวนี้ทำให้ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรลิซิสซึ่งสามารถเลือกสภาวะดังกล่าวมาใช้ในการผสมกับพลาสติกได้ต่อไป