การบำบัดนำเสียจากสีย้อมผ้าโดยใช้ต้นธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรรินทร์ สนเผือก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรนันท์ นาคบรรพต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยากุล”

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมผ้าโดยใช้ต้นธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับ เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการดูดซับของต้นธูปฤาษี และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยการแช่ต้นธูปฤาษีในสีย้อมผ้า 1 ชุด ต้นธูปฤาษีในสีย้อมผ้าใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร 1 ชุด ต้นธูปฤาษีในสีย้อมผ้าใส่ทรายเพื่อให้รากยึดเกาะ 1 ชุด และต้นธูปฤาษีในสีย้อมผ้าใส่ปุ๋ยและทราย 1 ชุด เป็นเวลา 7 วัน พบว่าต้นธูปฤาษีต้นใส่ปุ๋ยและทรายนั้นสามารถตะเจริญเติมโตมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าชุดอื่นและมีรากงอกใหม่ การทดลองทุกชุดการทดลองพบว่าความเข้มข้นของสีน้ำเจือจางกว่าตอนเริ่มการทดลอง แสดงให้เป็นว่าต้นธูปฤาษีนั้นสามารถช่วยลดปริมาณสารตกค้างในน้ำได้ ดังนั้นแสดงว่าต้นธูปฤาษีจึงสามารถช่วยดูดสีตกค้างในน้ำ จึงเป็นการช่วยบำบัดน้ำ