วิธีทำซ้ำอันดับสามบางวิธีสำหรับหาผลเฉลยสมการไม่เชิงเส้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสาวนีย์ บุญแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ โพธิวิจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการใช้สูตรการทำซ้ำอันดับสามทั่วๆ ไป ในการหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียวอาทิเช่น วิธีของ Euler, Halley และ Chebyshev เป็นวิธีทำซ้ำอันดับสามที่มีการคำนวณค่าอนุพันธ์อันดับสอง ซึ่งวิธีเหล่านี้มีความยุ่งยากต่อการใช้สูตร ดังนั้นจึงนำเสนอสูตร วิธีทำซ้ำอันดับสามที่ไม่มีการคำนวณค่าอนุพันธ์อันดับสอง และสิ่งที่สำคัญของการใช้สูตรนี้คือสามารถหาค่าของผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นได้แม้ว่าค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันจะเป็นศูนย์หรือมีค่าน้อยๆ บริเวณใกล้ราก

There is a class of third order methods for solving single variable nonlinear equations such as Euler’s Halley’s and Chebyshev’s. These third order methods require the evaluation of second derivative of a function with are hard to understand and disadvantageous to be used. The purpose of this study is to develop a new class of third order method which does not require the use of second derivative of a function. This is a very useful method to solving single variable nonlinear equations. Since it does not dependents on the derivative of a function.