คูวส์ (CUWS)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชญ์ เนียรนาทตระกูล

  • ไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ

  • จิรัฏฐ์ ศรีสวัสดิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแบ่งคำภาษาไทยนัน้ เป็นหัวใจหลักในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้านโดยเฉพาะด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ และด้านการ ประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบงานอื่นๆ เช่น การแปลข้อความอัตโนมัติด้วยเครื่อง แต่เนื่องด้วยการวิจัย ทางด้านการแบ่งคำไทยมีน้อยผนวกกับคลังข้อความที่ใช้ในการประมวลผลนัน้ ยังไม่เพียงพอ ผู้พัฒนาได้ เล็งเห็นประโยชน์ถึงการจัดการแข่งขันเพื่อหาอัลกอริธึมที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งคำภาษาไทย คูวส์ (CUWS) เป็นโปรแกรมแบ่งคำไทยเอนกประสงค์ที่รับข้อความเข้ามาเป็นข้อมูลเข้า และส่งข้อความที่ถูกแบ่งคำแล้ว เป็นข้อมูลออก โดยใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และความรู้จากการเรียนรู้ด้วยเครื่องมาช่วยในการ ประมวลผล เพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของคูวส์ คูวส์ได้ถูกวัดโดยใช้วิธีการแบ่งส่วน k (k fold cross validation)