จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุพินโพธิ์สวัสดิ์

  • วันเพ็ญ ศรีราชา

  • สุมาลี ทองหะรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรทิพย์ฤทธิ์มาก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหมอ พัฒนานุกูล จังหวัดสระบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการจ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน เป็นการศึกษาที่หาวิธีการควบคุมการจ่ายน้ำให้กับพืชอย่างอัตโนมัติ โดยที่เมื่อถึงเวลาที่พืชต้องการน้ำก็จะมีน้ำออกมาจ่ายในกับพืช เมื่อน้ำเพียงพอกับพืชเครื่องก็จะหยุดการจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ ระบบการควบคุมการจ่ายน้ำนี้ ใช้ระบบสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า (สวิตซ์รีเลย์) กล่าวคือ เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์แตะกันหรือแยกออกจากกันได้ จากหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็ต่อไฟฟ้า 220 โวลต์ไปเข้ากับปั้มสูบน้ำได้ ส่วนไฟฟ้าที่เข้าไปเลี้ยงในแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้จากเซลล์ไฟฟ้าพลังดิน (แห่ง Cu กับ Zn จุ่มอยู่ในสารละลายดินกับน้ำ) และระบบที่บอกความเปียกแห้งของดินที่ปลูกพืช (ความชื้นของดิน) ก็ใช้เซลล์ไฟฟ้าพลังดินเป็นตัวควบคุมอีกด้วย ผลจากการศึกษาพบว่า เครื่องจ่ายน้ำระบบแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดินสามารถจ่ายน้ำให้กับพืชได้ตามต้องการ