การจัดการข้อมูล ( ระบบเครือข่ายภายใน )กรณีศึกษา กองพลทหารราบที่ 9

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรี ทรัพย์พุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภินันท์ จุ่นกรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการจัดการข้อมูลระบบของกองพลทหารราบที่ ๙ มีการทำงานทางด้านเอกสารเป็นสำคัญ ซึ่งยุ่งยากต่อการจัดเก็บ และค้นหา ทำให้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลของกองพลทหารราบที่ ๙ สามารถทราบข้อมูลข่าวสารได้ง่าย ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งแต่ละฝ่ายจะสามารถทราบข้อมูลได้ง่าย และเป็นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้คุ่มค่า การรับ – ส่ง ข้อมูลของแต่ละฝ่ายจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของระบบเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล บุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้ามายังระบบได้ ดังนั้นระบบนี้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อไป