การศึกษาความหลากชนิดของไส้เดือนวงศ์ Megascolecidae ในประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพัต จันทรวิสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ ปัญหา

  • ปิโยรส ทองเกิด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไส้เดือนดินในประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดสูงโดยเฉพาะไส้เดือนดินในวงศ์ Megascolecidae ซึ่งมีการกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากภูมิประเทศของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นทำให้มีระบบนิเวศหลากหลายรูปแบบ จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างไส้เดือนดินในประเทศไทยจาก 25 พื้นที่ และทำการจัดจำแนกชนิดโดยวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดประกอบด้วยไส้เดือนดินวงศ์ Megascolecidae จำนวน 40 สปีชีส์ จัดอยู่ใน 3 สกุล ได้แก่ 1. Amynthas จำนวน 10 สปีชีส์ อยู่ใน 5 กลุ่มสปีชีส์ ได้แก่ Amynthas aeruginosus group, A. diffringensgroup,A. minimus group, A. pomellus group และ A. sieboldi group และสปีชีส์ใหม่จำนวน 2 สปีชีส์ 2. Metaphire จำนวน 28 สปีชีส์ อยู่ใน 5 กลุ่มสปีชีส์ ได้แก่ Metaphire birmanica group, M. javanica group,M. ignobilis group, M. houlleti group และ M. peguana group และสปีชีส์ใหม่จำนวน 2 สปีชีส์ 3. Pithemara จำนวน 2 สปีชีส์ จากการศึกษาพบลักษณะกึ่งกลาง (transitional state) ของรูปแบบช่องเปิดเพศผู้ (male pores) และช่องรับสเปิร์ม (spermathecal pores) ของ Metaphire birmanica สปีชีส์ 1 และ 2 นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกตัวอย่างจำนวน 34 ตัวอย่างจาก 28 สปีชีส์ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (phylogenetic relationship) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ พบว่า สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสกุล Amynthas และ Metaphire ได้อย่างชัดเจน