การวิเคราะห์และออกแบบระบบกรณีศึกษา : ระบบงานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดือน กุตระแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร คุณาสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กรณีศึกษาระบบงานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ ระบบและออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการระบบงานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการศึกษาระบบงานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ทำการศึกษาระบบงานตามวงจรการพัฒนาระบบงาน และนำมาพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Oracle 9i เป็นโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล และใช้ภาษา Delphi 7.0 ในการพัฒนา ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้ระบบงานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำมาใช้ควบคู่กับระบบปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The main purposes of the independent study are; analyze and design an inventory system of Rajabhat Maha Sarakham University and to development an inventory system for the inventory of Rajabhat Maha Sarakham University. The tool used to development this system development of Life Cycle was SDLC,software were the Database Management System Oracle9i and Delphi Version 7.0. The information from the actual system used in the university was used for the study. This system will be implemented in the university after being tested for reliability and accuracy. It will be replaced the current system which is being done manually.