อาณาจักรโรงเรียนมหัศจรรย์ (School Fantasy)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิสิทธิ์ ทองส่งโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภุชงค์ หงษ์สุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเกมออนไลน์มีอิทธิพลกับเด็กๆและเยาวชนไทยอย่างมาก อีกทั้งยังมีรูปแบบที่ออกมาหลากหลาย ดึงดูดใจผู้เล่น ซึ่งเกมแต่ละประเภทมีทั้งประโยชน์และโทษ การจำกัดควบคุมการเล่นในปัจจุบันก็ทำได้ยาก ดังนั้นควรจะมีเกมที่มีทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิงและสามารถดึงดูดใจผู้เล่นได้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันจึงควรเน้นความน่าสนใจและตอบสนองให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุด โปรแกรม School fantasy จึงได้พัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือสร้างความน่าสนใจและพัฒนาให้เกิดรูปแบบใหม่ของสื่อการสอนขึ้น โดยนำเสนอในรูปแบบเกมออนไลน์RPG(Role playing game) มีระบบภารกิจหรือเควสให้ผู้ใช้เรียนรู้เป็นขั้นตอน มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานต่อไปเรื่อยๆ มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับบทเรียน มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมูเป็นชื่อเมือง และมีระบบทดสอบเพื่อเงินรางu3623 .ัลและเพิ่มค่าความสามารถทั้งนี้ ในด้านของผู้กำหนดขอบเขตการเรียนรู้สามารถเพิ่มบทเรียนต่างๆได้โดยมีเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกับเกม จึงทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปโดยไม่จำกัด Online gaming is one of media that effect to many Thai youth behavior. Because of many kind of style of games that present to them that attractive and invite for them to join in then ommunities. However those kinds of games are in many purposes, it can give the players good idea condition, education and develops. But some are not. The limitation and control for online gaming are not easy to control and force by law. To control and develop the players they should to be some kind of educational Online Game that can include Entertainment, Exciting and Educational that can attractive to the players in to the game market. The development of educational media as game are one way that can make youth understand the lesson by playing. One important for the educational games developer should be concern to the youth behavior. More than the education online game can attractive to the players, it can make them develop themselves, educate them self by playing this kind of game. The School Fantasy is online gaming that develop as education media by present to the players as game. The characteristic of this game is RPG (Role Playing Game) that program to many sessions that call MISSIONS. All of missions are stimulate the situation that connect to the players study lessons in there class. By this case this game can be attractive and make the players learn the lessons as sequent, without the book. The lessons are separate to be come small sessions that coming to the missions. The missions must name as the city they know for easy to remember. There are pre test and post test inside the missions that players can challenge for reward such as item (game currency), experience level. In the other hand this game can be develop with un limit of lesson and mission, that can addition on after the player start they journal. All the function, mission, the game story can develop to support many kind of lesson and verity of age of the players. That make this game The School Fantasy is un limit education media for edutainment.