เพาะเห็ดอนามัยครบวงจร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดารัตน์ ฤทธิสน

  • คณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพล ทองคำดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวางแผนการดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะทำงาน โดยมีคณะครูพัฒนางานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการสภานักเรียนให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารให้ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ(เพาะเห็ด) การปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 เข้าร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง คณะครูที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์) ได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนมาปฏิบัติงาน ด้าน การตรวจสอบ ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเพาะเห็ด การบรรจุก้อนเห็ดจากขี้เลื่อย การนึ่งฆ่าเชื้อ การเขี่ยเชื้อ การพักก้อนเชื้อ การเปิดดอกเก็บผลผลิตและการจำหน่าย การประเมินผลเพื่อพัฒนาสู่ Best Practices พบว่าในขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อและการเขี่ยเชื้อยังไม่สะอาดเพียงพอ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสต่าง ๆ ในขี้เลื่อยและส่วนผสมให้ปราศจากเชื้อโรค ทำให้ก้อนเชื้อที่เส้นใยเดินได้สม่ำเสมอเต็มถุง มีประมาณร้อยละ 50 และเป็นก้อนเชื้อเสียไม่ได้คุณภาพ ร้อยละ 50 ทั้งนี้เชื้อเห็ดที่นำมาเขี่ยเชื้อก็มีส่วนสำคัญเพราะหากได้เชื้อเห็ดที่แก่เกินไปหรือไม่แข็งแรง ก็จะทำให้เชื้อเห็ดเดินได้ไม่ดีตามไปด้วย และสิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุงเพื่อให้กิจกรรมนี้มีความยั่งยืน คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเปิดตลาดเพื่อจำหน่ายที่แน่นอนในกรณีที่มีผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความสม่ำเสมอในการผลิต การถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติจริงจากรุ่นสู่รุ่น ก็จะส่งผลให้กิจกรรมมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน พัฒนาสู่งานอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลน ว่างงาน และปัญหานักเรียนออกกลางคันได้ต่อไป