ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านโคมไฟหวาย บ้านถวาย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพรรัน ก๋าจะนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภกฤติ เมธีโภคพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกสารภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ ของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งเสริมการตลาด และขยายขอบเขตข้อจำกัดของการซื้อขายสินค้าหัตกรรม ของบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบการซื้อขายแบบเดิม สินค้าและบริการถูกจำกัดอยู่ที่หน้าร้าน ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก โอกาสในการขายก็ถูกจำกัดเฉพาะในพื้นที่ขายเท่านั้น ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านโคมไฟหวาย บ้านถวาย ส่งเสริมการตลาด ไปสู่ตลาดการชื้อขายระดับโลก ผู้ซื้อมาจากทั่วโลก มีระบบการชำระเงินค่าสินค้าที่เป็นสากล ด้วยระบบธนาคารออนไลน์ เพย์พาล จากนี้สินค้าหัตกรรมของไทยจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มหัตกรรมโคมไฟหวาย บ้านถวาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่