ระบบเช่าจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาวินี อ้วนศรีเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชัย สุขแสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาระบบการเช่าจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ จังหวัดอุดรธานีเป็นการจำลองภาพพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการจองพื้นที่นั้นๆ ได้โดยภาพพื้นที่จะแสดงสถานะเป็น 3 สี คือ สีฟ้าอ่อน หมายถึง พื้นที่ว่าง สีเขียว หมายถึง พื้นที่ประมูล สีแดง หมายถึง พื้นที่เช่า ซึ่งหากผู้ใช้มีการจองพื้นที่ดังกล่าวแล้วจะสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่เช่า รวมถึงสามารถดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ Abstract: The studies of Selling Area Reservation System of Center Point Udonthani is views of selling areas‘s reproduction for client can reserve that areas. Views of selling areas will be show situations are three colors that is sky blue are empty areas, green are areas for tender, red are areas for rent which if client has reserved that areas, can view for details such as checking for overdraw of rent, water bill, electricity bill, exchange views about areas for rent and can view any data of system by internet.