การสังเคราะห์และศึกษาทางชีวภาพของสารยับยั้งเอมไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสแบบหมู่แทนที่ที่ยืดหยุ่นได้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุวัฒน์ ผดุงรส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธรียุทธ วิไลวัลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ ได้สังเคราะห์สารยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส ในกลุ่ม 4, 6 ไดอะมิโน 1, 2 ไดไฮโดร 1, 3, 5 ไตรอะซีน ซึ่งมีหมู่อัลคลิออกซี แทนที่ตำแหน่ง ![N_3(l)](/latexrender/pictures/897/8974cbe25888269deb42788316c36391.gif) โดยเริ่มต้นจาก 1 ไฮดรอกซี 4 , 6 ไดอะมิโน 1 , 3 , 5 ไตรอะซีนกับอัลคิลเฮไลด์ หรือจาก 1 อัลคิลออกซีไบกัวไนด์ กับสารประกอบคาร์บอนิล โดยมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพกับเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตดักกัวนิล (ll) ได้ดี ขณะนี้กำลังศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารในกลุ่มนี้ ที่มีโครงสร้างหลากหลายมากขึ้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป