Multi-stage Rocket

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จรวดเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สามารถใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น ใช้เป็นเครื่องขับเคลื่อนยานอวกาศออกนอกโลก หรือการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร โครงงานนี้จึงทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างจรวดที่มีท่อนบรรจุเชื้อเพลิงท่อนเดียว (Single stage Rocket) และจรวดที่มีท่อนบรรจุเชื้อเพลิงหลายท่อน (Multi stage Rocket) ซึ่งสามารถสลัดท่อนที่เชื้อเพลิงที่หมดทิ้งได้ สามารถสรุปได้ว่า จรวดที่มีหลายท่อนมีประสิทธิภาพเหนือกว่าจรวดที่มีท่อนเดียวมาก ประหยัดเชื้อเพลิงกว่า เวลาที่ใช้ในการเร่งความเร็วให้ถึงความเร็วหลุดพ้นก็น้อยกว่า โดยจรวดที่มีท่อนเดียวนั้นไม่สามารถจะเร่งความเร็วให้ถึงความเร็วที่หลุดพ้นได้เลย นอกจากนี้พบว่า จรวดที่มีหลายท่อนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าจำนวนท่อนยิ่งมาก และถ้าท่อนที่จะสลัดทิ้งท่อนแรกมีมวลมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท่อนที่สลัดทิ้งท่อนสุดท้าย จะมีประสิทธิภาพกว่าจรวดที่ทุกท่อนมีมวลเท่ากันหรือท่อนที่สลัดทิ้งท่อนสุดท้ายมีมวลมากกว่าท่อนที่จะสลัดทิ้งท่อนแรก