ระบบไฟล์คลัสเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกษสุดา ศิลาคำ

  • วิชิต ไขจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลักษณ์ เจริญวัฒนา

  • ศิวดล ไชยศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีความต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในการเก็บข้อมูลดิจิตอลจำนวนมาก FTP Server เป็นอีกบริการหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้นอกเครื่องส่วนตัว อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่นได้ด้วย การนำเครื่อง PC หลายเครื่องมาทำเป็น FTP Server เป็นอีกทางเลือกที่มีราคาไม่แพง แต่มีปัญหาหลักในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล โครงงานนี้นำเสนอระบบไฟล์คลัสเตอร์ซึ่งพัฒนาจากภาษาจาวา มีจุดเด่นคือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล2) ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ 3) มีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม FTP Server สูง 4) ใช้งานง่าย และ 5)ราคาไม่แพง Abstract: Demands for data today are enormous and still on the increase every year. A File TransferProtocol (FTP) Server not only provides massive external storage space for users, but also allows them to share files with other users. A number of PCs can be setup as an FTP Server farm to keep cost at minimum. It, however, is inefficient since the storage space is unshared. In this project, a Universal File Cluster System (UFCS) based on Java Programming language is developed. Advantages of UFCS include1) increase efficiency in storage space management, 2) OS independence, 3) highly scalable size of the server cluster, 4) easy to use, and 5) inexpensive.