การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภา เกิดประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 15คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก วิธีดำเนินการศึกษา ทำการทดสอบก่อนเรียนหลังจากนั้นดำเนินการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 7 เล่ม เมื่อดำเนินการสอนเสร็จทั้ง 7 เล่ม ทำการทดสอบหลังเรียน และวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด คำศัพท์แสนสนุก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และค่า t test