การควบคุมการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียโดยใช้เจลที่ได้จาก ใบของต้น Cyclea Barbata Miers (หมาน้อย)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัครพล สกุลเรืองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการควบคุมการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียโดยสารวุ้นหรือเจลจากใบของต้น Cyclea Barbata Miers นั้นผู้ทำมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการแยกสารที่ทำให้น้ำเป็นวุ้นหรือเจล ออกมาจากใบไม้ชนิดนี้ให้ได้มากโดยมีความบริสุทธิ์และเก็บไว้ได้นาน โดยมีรูปแบบในการเก็บรักษาที่ง่าย ในการทดลองครั้งนี้ผู้ทำได้ใช้วัตถุดิบจากบ้านง่อน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งชาวท้องถิ่นได้นำเจลหรือวุ้นจากใบไม้ชนิดนี้มาเป็นอาหารประจำวันกันอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ในหนังสืออ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย (FLORA OF THAILAND) ยังระบุว่ามีการวิจัยที่พบว่ารากของไม้ชนิดนี้มีสาร alkaloid cycieine ซึ่งออกฤทธิ์ต่อหัวใจอีกด้วย เมื่อผู้ทำการทดลองได้แยกสารที่เป็นวุ้นหรือเจลออกจากใบของต้น Cyclea Barbata Miers ได้ผล จึงนำมาประยุกต์เอาเจลที่ได้ไปห่อหุ้มเม็ดปุ๋ยยูเรียที่ฝังอยู่ในแคปซูลที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติแล้วศึกษาผลของเจลต่อการควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียของแคปซูลดังกล่าว ผลการทดลองที่ได้พบว่าการแยกสารที่ทำให้เกิดวุ้นหรือเจลจากใบของต้น Cyclea Barbata Miers ที่ดีคือการแยกออกมาแล้วระเหยน้ำออกและเก็บไว้ในรูปแผ่นฟิล์มบางๆ ส่วนการประยุกต์ไปใช้ในการควบคุมอัตราการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียนั้นพบว่า การห่อหุ้มเม็ดปุ๋ยยูเรียโดยใช้เจลจากใบของต้น Cyclea Barbata Miers ที่มีความเข้มข้น 2.5 %(W/V) นั้นให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมอัตราการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียโดยใช้เวลา 2 เดือน ในการปลดปล่อยยูเรียทั้งหมดออกจากแคปซูลและมีประสิทธิภาพดีกว่าการห่อหุ้มด้วยเม็ดปุ๋ยด้วย Sodium Alginate ที่มีความเข้มข้นเดียวกัน แต่ทั้งนี้พบว่าเกือบทั้งหมดของยูเรียที่อยู่ในแคปซูลจะถูกปลดปล่อยในเวลา 2 – 3 วัน