กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบพืชสกุลกระชาย (Boesenbergia O. Kuntze) บางชนิดในประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นราศักดิ์ ศรียศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉรา ธรรมถาวร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบพืชสกุลกระชาย 11 แทกซา โดยเทคนิคการทำให้ใสและการตัดตามขวางด้วยกรรมวิธีพาราฟินเพื่อค้นหาลักษณะที่ใช้ระบุพืชที่ศึกษา พบว่าพืชทุกชนิดมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ร่วมกันคือ การมีหมวกท่อลำเลียงที่เป็นกลุ่มของเซลล์เส้นใย และการมีเซลล์น้ำมัน ส่วนลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ในการระบุชนิดของพืชที่ศึกษาได้คือ การมีหรือไม่มีขนเซลล์เดียวที่ผิวใบ ชนิดของปากใบ การมีหรือไม่มีปุ่มเล็ก การมีหรือไม่มีเนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว ระบบมัดท่อลำเลียงที่เส้นกลางใบ ระบบมัดท่อลำเลียงที่ก้านใบ ระบบมัดท่อลำเลียงที่กาบใบส่วนข้าง และการมีหรือไม่มีเซลล์สะสมแทนนิน The comparative leaf anatomy of 11 taxa of Boesenbergia O. Kuntze in Thailand was investigated by clearing technique and transverse section in order to identify interspecific variations in the genus. The presence of bundle cap fiber cells and the presence of oil cells are common characters of the studied species. The anatomical characters could be used for species identification, are presence or absence of simple unicellular hairs on both leaf surfaces, type of stomata, presence or absence of triangular papillae, presence or absence of hypodermis, vascular bundle systems of the midveins, vascular bundle systems of the petioles, vascular bundle systems in lateral parts of the leaf sheaths, and presence or absence of tannin cells.