ระบบอุตสาหกรรมน้ำตาล กรณีศึกษา: โรงงานอุสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชุดา เซี่ยงฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิมาน ใจดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมน้ำตาล จัดทำขึ้นเพื่อ ปรับปรุงระบบงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงการทำงานของระบบให้มีความทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา เพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ และชาวไร่ที่ส่งผลผลิตให้กับโรงงาน โปรแกรมภาษาที่ใช้ คือ Microsoft Visual Basic 2005 และฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 ใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบ Client/Server ผลที่ได้รับจากโครงงานนี้คือ ได้ระบบที่มีความ ทันสมัย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สร้างความเชื่อถือให้กับชาวไร่ โดยมีระบบงานที่ไม่ยุ่งยาก และ ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่มีความถูกต้องไปพัฒนาระบบงานภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Abstract: This project was developed for sugar Industry System. To improve efficiency of system. By increase modern, reduce redundant data. Can add, delete, update to corrected data, respond user’s require and gardener. This project use Microsoft Visual Basic 2005 and Microsoft SQL Server 2000 for managed database system, From Client/Server architecture. Result from application can make increase speed, quality, and trust worthy of gardener. User can use application easy and the executive can use information to improve industry system for more ahead.