เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ สร้อยทอง

  • เนาวรัตน์ ถนอมสิงห์

  • วรนุช ทับทิมแสง

  • ดวงตา ดีรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมนึกเวศวงศ์ษาทิพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการต่อกิ่งมะม่วงพันธุ์ดีโดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอ และใช้มะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม จากการทดลองพบว่า การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก จำนวนต้นที่ต่อติด 40% การต่อกิ่งแบบเสียบข้างจำนวนต้นที่ต่อคิด 60% การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม จำนวนต้นที่ต่อติด 20% การต่อกิ่งแบบเสียบข้างให้ผลในการต่อดีที่สุด ในการศึกษาอายุของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอและใช้กิ่งมะม่วงแรดอายุ 6 12 เดือน เป็นกิ่งพันธุ์ โดยต่อกิ่งแบบเสียบข้าง จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์อายุ 6 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์อายุ 7 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์อายุ 8 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์อายุ 9 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์อายุ 10 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์อายุ 11 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์อายุ 12 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% อายุของกิ่งพันธุ์ที่นำมาต่อกิ่งกับต้นตอมะม่วงแก้ว และมีเปอร์เซ็นต์การต่อติดสูงสุดคือ กิ่งพันธุ์อายุ 8 9 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การต่อติด 80% ในการศึกษาความยาวของกิ่งที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอใช้มะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ อายุของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ทดลองอายุ 9 เดือน ความยาวของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ในการทดลอง 5 10 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 5 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 6 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 7 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 8 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 9 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 10 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% จากผลการทดลองกิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 7 8 เซนติเมตร มีจำนวนต้นที่ต่อติดมากที่สุด คือ 80% ในการศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งพันธ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยการต่อกิ่งกับต้นตอมะม่วงแก้วและใช้ยอดมะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ต่อกิ่งแบบเสียบข้าง กับกิ่งพันธุ์อายุ 9 เดือน ความยาวของกิ่งที่ใช้ในการต่อกิ่งพันธุ์ 8 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งพันธุ์ที่นำมาทดลองในการต่อกิ่ง 0.5 1.0 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตรจำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 100% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตรให้ผลสัมฤทธิ์ในการต่อสูงถึง 100% กิ่งพันธุ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 และ 0.9 เซนติเมตร ให้ผลในการต่อติดอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ต่อติด 80%