การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองในการศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการนำสื่ออิเลคทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับครูและนักเรียน จากคุณสมบัติที่ดีของสื่ออิเลคทรอนิกส์คือ สามารถนำมาศึกษาเรียนรู้ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ และสามารถกำหนดเวลาที่จะศึกษาได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดแนวคิดการนำสื่ออิเลคทรอนิกส์มาใช้ทดแทนการศึกษาจากสิ่งมีชีวิตจริง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสัตว์ทดลอง และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนในเวลาที่ตนองสะดวก ผลการทดลองให้นักเรียนศึกษากายวิภาคและสรีรวิทยาของกบโดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองในการศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมแคป ติเวท (Adobe Captivate3) โดยมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือ แบบทดสอบก่อนเรียน การผ่าตัดเพื่อศึกษากายวิภาคของกบ เนื้อหากายวิภาคของกบ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน เปรียบเทียบกับนักเรียนที่ศึกษากายวิภาคของกบจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจริง โดยเบื้องต้นพบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าสื่ออิเลคทรอนิกส์เรื่องกายวิภาคของกบสามารถใช้ทดแทนการใช้กบจริงในการศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาได้ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจความคิดเห็นนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการเรียนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยานั้นควรเรียนจากสัตว์ทดลองโดยตรงมากกว่า แม้ว่านักเรียนจะคิดว่าสื่อ ICT ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้มาก แต่สำหรับการเรียนกายวิภาคนั้นสื่อ ICT สามารถใช้ทดแทนได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะด้านทักษะการใช้เครื่องมือ และนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อ ICT เหมาะสำรับใช้ในการเตรียมบทเรียนหรือทบทวนบทเรียนมากกว่า Nowadays, applying electronic media in teaching process is another alternative for teachers and students. As electronics possess decent qualities, capable of being scheduled and used anytime, it gives an idea of replacing real organism study by electronics to reduce specimen expense and more opportunity for students to study anytime. Electronic media aiming to teach anatomy and physiology of frog instead of using specimen by applying Adobe Captivate3 includes pre test, dissecting frog to study anatomy, anatomy of frog information, exercises, and post test. The result shows that students having studied real frogs compared to those having studied with electronic media have insignificantly different learning result which indicates that frog anatomy electronic media could be used instead of using real frog. However, the survey pointed out that most of the students prefer studying with real specimen to using the program. They suggest it is more beneficial to be used as revising exercise. Although ICT has greatly helped in understanding certain subjects, anatomy is better to be studied with real specimen, most students agreed.