โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้า ZerKit - Electrical Circuit Simulator for Education

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญญฤทธิ์ สมเรียววงศ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภดล อุชายภิชาติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาอื่นๆ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านั้นเป็นหนึ่งในวิชาที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ยากสำหรับมือใหม่ การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้าใจให้ผู้ศึกษา แต่นักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาและสถานที่ ตลอดจนพบกับความไม่สะดวกในการหาซื้ออุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถต่อวงจรไฟฟ้าที่ศึกษาได้ ด้วยเหตุนี้โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้าจึงถูกสร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตลอดจนเครื่องมือวัดที่มีอยู่ในโปรแกรมมาต่อวงจรไฟฟ้าต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระ และจำลองผลการทำงานของวงจรนั้น โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้าทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์วงจรแบบ Modified Nodal Analysis และ Transient Analysis เป็นหลัก ซึ่งโปรแกรมสามารถจำลองผลการทำงานของวงจรไฟฟ้าที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามทฤษฏี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551