การประเมินค่าปริมาณโลหะหนักในเครื่องสำอาง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาวิณีย์ แทนสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรวรรณ ทิพย์มณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประเมินค่าปริมาณโลหะหนักชนิดต่างๆ ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ด้วยเทคนิค อะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตเมตรี ในเครื่องสำอางชนิดต่างๆจากร้านค้าในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 6 ตัวอย่าง แบ่งเป็นประเภทลิปสติก 2 ตัวอย่าง (A, B) ประเภทครีมทาหน้า 3 ตัวอย่าง (C, D, E) และน้ำยาย้อมผม 1 ตัวอย่าง (F) นำไปย่อยแบบเปียกด้วยคู่กรด พบว่าตัวอย่างชนิด A, B, C, D, E, และ F มีปริมาณตะกั่วปนเปื้อน เท่ากับ 0.1940, 2.300, 0.1066, 2.089, 0.1588 และ 0.2120 พีพีบี พบปริมาณแคดเมียมปนเปื้อนเท่ากับ 0.0858, 0.2696, 0.3666, 0.1438, 0.0174 และ 0.0956 พีพีบี และพบปริมาณโครเมียมปนเปื้อนเท่ากับ 0.1862, 0.6108, 0.2528, 0.1430, 0.2508 และ1.5590 พีพีบี ตามลำดับโดยตัวอย่างที่พบปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมมากที่สุดคือ ชนิด B C และ F ตามลำดับ ซึ่งค่าที่ตรวจพบเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครื่องสำอางของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2536) ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค