การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปนิฐ เจริญกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เจริญกูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชสังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน แต่ประชาชนทั่วไปและเยาวชนยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าค่อนข้างน้อยด้วยมักจะเห็นว่าเป็นเรื่องอันตรายโครงงานงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างของเล่นที่ทุกคนสามารถสัมผัสกับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และน่าสนใจ โดยเน้นที่กฎของฟาราเดย์ และกฎของเลนซ์ รวมถึงการทำงานของไดโอดเปล่งแสง และเมื่อศึกษาลงไปยังสามารถวิเคราะห์หาค่าคงที่ของพลังได้ด้วย