ซอฟต์แวร์ uGuide ไกด์ส่วนตัวฉบับพกพา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วทัญญู บุญครอบ

  • ทศพล ล่องทอง

  • ดารินทร์ ยามาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมไปจับจ่ายซื้อของ พักผ่อน หรือนัดพบกัน ซึ่งห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่นั้นจะมีขนาดใหญ่ ทำให้ลูกค้ามักสับสนเกี่ยวกับที่ตั้งของร้านค้าต่างๆ นอกจากนี้เมื่อทางร้านค้าต้องการการประชาสัมพันธ์ก็มีข้อจำกัดในแง่ของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากปริมาณของลูกค้า พื้นที่ และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบปลิวที่จะสิ้นเปลืองมาก ดังนั้นเราจึงนำเสนอแนวทางของการประยุกต์โทรศัพท์มือถือให้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ทำให้ลูกค้ารับรู้ที่ตั้งของร้านค้า ได้รับข่าวสารของการส่งเสริมการขาย และค้นหาร้านค้าที่สนใจได้ โครงงานนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์โมไบล์ที่ชื่อว่า uGuide ซึ่งประกอบด้วย 3 ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชัน Promotion สำหรับดึงข้อมูลของรายการส่งเสริมการขายภายในห้างสรรพสินค้าในรูปของข้อความสั้นๆ ฟังก์ชัน Browse สำหรับให้ลูกค้าค้นหาร้านค้าที่สนใจจากใน 12 หมวด และฟังก์ชัน QRCapture ทำหน้าที่แสดงข้อมูลของร้านค้าด้วยการอ่านบาร์โค้ด 2 มิติที่ติดอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์เช่น นิตยสาร หรือป้ายต่างๆ แนวทางหลักที่เรายึดในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือ วิธีใช้งานที่ง่ายด้วยขั้นตอนที่ผู้ใช้ทั่วไปคุ้นเคย เช่น กดอ่านข้อความ กดเลือกจากชื่อ หรือกดเพื่อถ่ายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความหรือเชี่ยวชาญในการค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ซอฟต์แวร์นี้จะทำให้สามารถเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างธุรกิจสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าการส่งข้อความ SMS ทั่วไป