การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการขนส่งและสโตร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เฉลิมพร เพชรนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย ขุนราชเสนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการขนส่งและสโตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมในการจำหน่ายสินค้า การจัดเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพนักงาน พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ โดยใช้ทฤษฏี การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL 200 Server ใช้โปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ใช้โปรแกรม Crytal Report 8.5 ในการแสดงรายงาน จากการดำเนินการทำให้ระบบที่มีความสามารถในการควบคุมการจำหน่ายสินค้า คลังสินค้า และคำนวณระบบการคำนวณค่าขนส่งสินค้าและรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของระบบ