การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • แพรวโพยม พงษ์รักษ์

  • ไพลิน ภูมิคอนสาร

  • มินตรา สมเทศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวนชื่น มลิลา

  • สุธี ศรศักดา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมแพศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

16 ตุลาคม 2553

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่โดยใช้สารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าและเปลือกต้นมะขามป้อมที่ใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน และตัวทำละลายชนิดเดียวกันในระดับความเข้มข้นต่างๆ โดยการนำเมล็ดน้อยหน่าและเปลือกต้นมะขามป้อมมาสับหยาบๆต่อมานำไปตากแดดหรืออบเพื่อไล่ความร้อน แล้วนำมาบดให้ละเอียด หลังจากนั้นทำการสกัดเปลือกต้นมะขามป้อมและเมล็ดน้อยหน่า โดยใช้แช่ในเฮกเซนปริมาตร 3 ลิตร และเมล็ดน้อยหน่าแช่ด้วยเฮกเซน ปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยให้ความร้อนจากเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน ประมาณ 45 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กรองตัวทำละลายเฮกเซนที่แช่เปลือกต้นมะขามป้อมและเมล็ดน้อยหน่า จากนั้นนำไประเหยตัวทำละลายด้วยเครื่องกลั่นลดความดัน จากนั้นนำกากที่เหลือจากการกรองมาทำการทดลองแบบเดียวกับเฮกเซน แต่เปลี่ยนตัวทำละลายจากเฮกเซนเป็นเอทิลอะซิเตต เมทานอล และน้ำ ตามลำดับ นำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบกับหอยเชอรี่โดยสังเกตพฤติกรรมและระยะเวลาที่หอยเชอรี่ตาย ผลของการทดลองสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าที่มีเฮกเซนเป็นตัวทำละลาย มีผลต่อพฤติกรรม คือ หอยเชอรี่จะขับเมือกออกมามากกว่าปกติ จะปิดฝาแน่นจมอยู่ใต้น้ำ และระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่จะสั้นที่สุด เมื่อเทียบกับตัวทำละลายชนิดอื่นๆ ซึ่งระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและเมล็ดน้อยหน่าที่เหมาะสมเท่ากับสารสกัดที่มีความเข้มข้น 5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 300 มิลลิลิตร