การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุมาพร มณีเพ็ญ

  • สุสมฤดี สุนเวียง

  • วรพรรณสังธิกุล

  • จิราพร สุธรรมวิรัชกุล

  • สุณฤมล สุนเวียง

  • ภัทราวดี เทียนไสย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวลขจร คำมุงคุล

  • คำศรี วรสุมันต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสกัดสารจากต้นคึ่นฉ่าย เพื่อนำไปเร่งการเจริญเติบโตของ (Saccharomyces) และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณอัลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักไวน์กระเจี๊ยบ โดยการแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. สกัดสารจากต้นคึ่นฉ่าย โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย 2. การใช้สารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของ (Saccharomyces) ในจานเพาะเชื้อ 3. การหมักไวน์ โดยการใช้สารเร่งจากคึ่นฉ่าย จากการเปรียบเทียบกันระหว่างเชื้อยีสต์ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร P.D.A. กับอาหารสูตร P.D.A ผสมกับสารสกัดคึ่นฉ่าย ปรากฏว่าอาหารที่ผสมกับสารสกัดคึ่นฉ่าย มีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโตของ (Saccharomyces) ได้ดีกว่าอาหารแบบธรรมดาและเมื่อทดลองหมักไวน์กระเจี๊ยบเปรียบเทียบกันระหว่าง การใช้สตาร์ทเตอร์ (น้ำเลี้ยงเชื้อไวน์) แบบที่ผสมสารสกัดคึ่นฉ่ายกับแบบที่หมักธรรมดา พบว่า ในระยะเวลาเท่ากันไวน์ที่หมักด้วยสตาร์ทเตอร์แบบที่ผสมกับสารสกัดคึ่นฉ่ายจะมีปริมาณอัลกอฮอล์มากกว่า