แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของศักย์ไฟฟ้าสำหรับโครงสร้างใต้ผิวโลก ซึ่งมีสภาพนำไฟฟ้าแบบเอ็กซ์โปเนน เชียลและชั้นผิวดินมีสภาพนำไฟฟ้าแบบเชิงเส้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สืบสกุล อยู่ยืนยง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยชิ้นนี้ เรานำเสนอวิธีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของศักย์ไฟฟ้าสำหรับ โครงสร้างใต้ผิวโลก ซึ่งมีสภาพนำไฟฟ้าแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และชั้นผิวดินมีสภาพนำไฟฟ้าแบบเชิงเส้น เมื่อเทียบกับระยะทางที่เริ่มวัดจากระดับพื้นผิวโลกลงไป สมการของแม็กซ์เวลล์ถูกนำมาใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว วิธีการเชิงวิเคราะห์ถูกนำมาใช้สำหรับแก้ปัญหาบนระบบพิกัดทรงกระบอกสมการคำตอบที่บรรยายศักย์ไฟฟ้า ณ บริเวณต่างๆ ถูกนำเสนอในรูปแบบของอินทิกรัลที่หาค่าได้อย่างง่าย

In this paper , we present a mathematic modeling of electric potential of an exponential earth with a linear overburden with respect to the distance from the ground. Maxwell’s equation are used to conduct the mathematical model. Analytical Method is used on the cylindrical coordinate system. The solution described to the electric potential are performed in the form of integral expression which can be computed earily.