การเปรียบเทียบลักษณะของหน่อไม้ดองและเวลาในการหมักดอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิศรุต ศรีวรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูจิต บุตรดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“หน่อไม้ดอง” หรือในภาษาท้องถิ่นของชาวอีสานเรียกว่า “หน่อไม้ส้ม” นั้น เป็นผลิตภัณฑ์การถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมทำกันมากในท้องถิ่นของผู้จัดทำโครงงาน ซึ่งส่วนผสมในการทำหน่อไม้ดองของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันนั้น จะทำให้ได้หน่อไม้ดองที่มีลักษณะและระยะเวลาที่ใช้ในการหมักดองแตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงสนใจทำโครงงาน โดยมีจุดประสงค์คือ สำรวจลักษณะของหน่อไม้ดองที่นิยมบริโภคตามท้องตลาดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์หน่อไม้ดองที่นิยมบริโภคและเปรียบเทียบระยะเวลาในการดองที่ทำให้ได้หน่อไม้ดองที่นิยมบริโภค เมื่อใช้ส่วนผสมในการดองต่างกันซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้ 1.สำรวจลักษณะของหน่อไม้ดองที่นิยมบริโภคจากตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 5 แห่ง โดยนำตัวอย่างของหน่อไม้ดองมาทำการทดสอบ เพื่อหาลักษณะของหน่อไม้ดองที่นิยมบริโภค พบว่ามีค่า pH เป็นประมาณ 3,สีของชิ้นหน่อไม้เป็นสีขาวอมเหลือง และมีค่าความยุ่ยประมาณ 0.56 นิวตัน 2.ทำการดองหน่อไม้ไผ่ตง โดยทุกส่วนผสมจะมี หน่อไม้ไผ่ตง 150กรัม, น้ำเกลือความเข้มข้น 10% โดยปริมาตร 200 ลบ.ซม. และส่วนผสมอื่น ๆ ดังนี้ ส่วนผสมที่ 1 : ไม่มีส่วนผสมอื่นเพิ่มเติม ส่วนผสมที่ 2 : ข้าวสารเหนียวบด 10 กรัม ส่วนผสมที่ 3 : ข้าวสารเหนียวไม่บด 10 กรัม ส่วนผสมที่ 4 : น้ำตาลทราย 10 กรัม ส่วนผสมที่ 5 : ข้าวสารเหนียวบด 10 กรัม และข้าวสารเหนียวไม่บด 10 กรัม ส่วนผสมที่ 6 : ข้าสารเหนียวไม่บด 10 กรัม และน้ำตาบทราย 10 กรัม ส่วนผสมที่ 7 : ข้าวสารเหนียวบด 10 กรัม และน้ำตาลทราย 10 กรัม ส่วนผสมที่ 8 : ข้าวสารเหนียวบด 10 กรัม, ข้าวสารเหนียวไม่บด 10 กรัมและน้ำตาลทราย 10 กรัม ซึ่งจากการทดลองจะสังเกตโดยการวัดค่า pH ของน้ำดอง,สีของชิ้นหน่อไม้ และความเปื่อยยุ่ยของชิ้นหน่อไม้ พบว่าค่า pH ระหว่างการทำหน่อไม้ดอง จะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 1–2 วันแรก และเริ่มลดลงอย่างช้า ๆ ในช่วงวันที่ 3–7 และพบว่าระยะเวลาการหมักดองจนได้หน่อไม้ดองที่นิยมบริโภค ดังนี้ ส่วนผสมที่ 1 ใช้เวลา 3 วัน ส่วนผสมที่ 2 ใช้เวลา 3 วัน ส่วนผสมที่ 3 ใช้เวลา 3 วัน ส่วนผสมที่ 4 ใช้เวลา 3 วัน ส่วนผสมที่ 5 ใช้เวลา 3 วัน ส่วนผสมที่ 6 ใช้เวลา 3 วัน ส่วนผสมที่ 7 ใช้เวลา 3 วัน และส่วนผสมที่ 8 ใช้เวลา 2.5 วัน