การเตรียมรีคอมบิแนนท์ชิกาท็อกซินหน่วยย่อยบีสำหรับการพัฒนาแอนติบอดีและซับยูนิตวัคซีน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปพิชญา สุปินานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์ดี ระแบบเลิศ

  • สรวง รุ่งประกายพรร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Shiga like toxin (SLT) ที่ผลิตขึ้นโดย E. coli O157:H7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ก่อโรคที่พบได้มากประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 หน่วย คือ หน่วยย่อย A (I A, II A) และหน่วยย่อย B (I B, II B) โดยหน่วยย่อย Bทำหน้าที่จับกับตัวรับบนผิวเซลล์ ผู้วิจัยจึงผลิตยีนที่ควบคุมการสร้าง Subunit B ของ Shiga toxin ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสมโดยนำส่วน leading sequence ของหน่วยย่อย I B มาเชื่อมเข้ากับส่วน lagging sequence ของหน่วยย่อย II B ได้เป็นดีเอ็นเอสายผสมที่มีขนาด 273 bp แล้วทดสอบการผลิตโปรตีนสายผสม Shiga like toxin จากดีเอ็นเอสายผสมที่เตรียมได้ โดยใช้เวคเตอร์ระบบ T7 promoter คือ pRSETB และแสดงออกใน E.coli BL21(DE3) เพื่อนำโปรตีนสายผสมที่ได้ไปใช้สำหรับการพัฒนาซับยูนิตวัคซีน และการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยต่อไป