การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดเมทานอลจากเปลือกลำต้นข่อย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัสมาอ์ ปูเต๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัชมัน อาแด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดเมทานอลจากเปลือกลำต้นข่อย ที่สกัดจากน้ำหนักแห้ง 1,750 กรัม ได้ส่วนสกัดหยาบเมทานอลที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด สีน้ำตาลเข้ม น้ำหนัก 10.2144กรัม ละลายได้ดีในตัวทำละลายเมทานอลและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5% เมื่อนำมาทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) ใน 80% เอทธิลอะซิเตต/เฮกเซน พบว่าโครมาโตแกรมประกอบด้วยสารอย่างน้อย 4 ตัว และเมื่อแยกด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบรวดเร็ว(QCC) ได้ 15กลุ่มสาร แยกสารกลุ่มที่ 7 ให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบแผ่นหนา (PTLC) ได้ 3 ส่วน นำส่วนที่ 1 ตรวจสอบด้วยเทคนิค นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี(NMR) พบว่ามีกลุ่มโปรตอน ของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาว และกลุ่มเมทอกซี