ระบบสารสนเทศวิทยาการเขต 45

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลากร ประสงค์

  • วิชัย บัวเนี่ยว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา พังสุบรรณ

  • จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

  • แพรวศรี ทองคุปต์

  • ร.ต. เชิดศักดิ์ แก้วมณีโชติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาระบบสารสนเทศวิทยาการเขต 45 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบสารสนเทศวิทยาการเขต 45 ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถครอบคลุมผู้ใช้งานจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ Microsoft Visual Basic Version 6.0 Service Pack 6 ทำงานร่วมกับโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน Crystal Report Version 9.2 และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ทำงานบนระบบเครือข่าย Client Server ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรากฏว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบปรากฏว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับที่สูงมาก สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน ผลลัพธ์ของรายงาน การติดต่อกับผู้ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ

The objective of the project was to develop and design the information system of science police area 45th.The system was supported by 2 groups of user (superientendent of a police precinct, the authorities)was preceeded by the System Development Life Cycle methodology (SDLC).A developing system is cooperated with “Microsoft Visual Basic Version 6.0 Service Pack 6” and Crystal Report Version 9.2. Moreover MySQL is used to management database and running on Client Server network system.After installation as a result, the data is arranged efficiently. The system can search data quickly and rapidly. The evaluation of the efficient system by the specialist is more satisfied. The total efficiency average is 3.75 showing that the software developed is more efficient. The averaged evaluation result from the user is 3.56. It states that the users are also very satisfied with the usage of the software.