การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus westermani ในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุฑามาศ นิยมพานิช

  • ธนินท์ธร เนติธีระศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉริยา รังษิรุจิ

  • ฮิโรมุ ซุกิยามา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและDepartment of Parasitology, National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 9 microsatellite loci ใน 3 กลุ่มประชากรของ P. westermaniได้แก่ PwTC, PwTS และ Pw like ศึกษาโดยวิธีการ PCR ในแต่ละกลุ่มประชากร มีการนับจำนวน allele การคำนวณ allele frequency, polymorphism information content (PIC) และ heterozygosity (H) ผลการวิจัยพบว่าทุก locus ในประชากรทั้งหมดของ P. westermani ที่ศึกษามีลักษณะเป็น polymorphic (≤ 0.95) และมีpolymorphism สูงมาก (PIC > 0.5) ค่าเฉลี่ยจำนวน allele และ PIC ในแต่ละ locus คือ 12.44 (7 ถึง 19) และ0.739 (0.195 ถึง 0.911) ตามลำดับ ค่าเฉลี่ย expected heterozygosity ของประชากรทั้งหมด คือ 0.769 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.218 (PwTS) ถึง 0.917 (PwTS) ในส่วนของการเปรียบเทียบระยะห่างทางพันธุกรรมของประชากรทั้ง 3กลุ่มของ P. westermani พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดีพบว่าประชากรของ PwTC และ PwTS มีระยะห่างทางพันธุกรรมน้อยที่สุดคือ 0.3037 ผลการวิจัยนี้เป็นรายงานครั้งแรกเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างประชากรในระดับโมเลกุลของ P. westermani complex ในประเทศไทย