การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำจากแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐสุดา กล้าหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อมรรัตน์ วงษ์กลม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานการวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ โครเมียม แมงกานีส เหล็ก นิกเกิล ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว ในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำมูล ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโทเมทรี เก็บตัวอย่างน้ำ 10 สถานี จากแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมตัวอย่างโดยการย่อยด้วยกรดไนตริกเข้มข้นและกรดไฮโดรคลอริก และนำไปวิเคราะห์โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโทเมทรี พบว่าโครเมียม แมงกานีส เหล็ก นิกเกิล ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว มีค่าอยู่ระหว่าง 0.007 – 1.963, 0.01 0.303, 0.03 0.627, 0.003 – 0.397, 0.007 – 0.083, 0.003 – 0.033 และ 0.01 – 0.947 mg/L ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การได้กลับคืนของการวิเคราะห์ปริมาณโลหะทั้ง 7 ชนิดมีค่าอยู่ระหว่าง 86 105 % และค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.520 – 9.319% ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.088 0.320 mg/L The study on the determination of some heavy metals (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Cd and Pb) in water from Moon river by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. Samples were collected from 10 stations of Moon river in Ubon Ratchathani Province. The samples were digested with a nitric acid and hydrochloric acid by acid digestion procedure. The metal contents were found in the rang of 0.007– 1.963, 0.01 0.303, 0.03 5.627, 0.003– 0.397, 0.007– 0.083, 0.003– 0.033 and 0.01 – 0.947 mg/L for Chromium Manganese Iron Nickel Copper Cadmium and Lead respectively The percentage recovery of heavy analysis was found in the range of 86 105 %. Relative standard deviation was found in the range of 0.520 – 9.319%. The limit of detection was found in the range 0.088 0.320 mg/L and limit of quantitation was found in the range 0.143 0.730 mg/L.