การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิกุล พรมนุช

  • ขวัญเรือนเพชรรักษา

  • วาสนา แผลติตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิรวิชญ์สิทธินอก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่มเกล้า

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าสูตรอาหารวุ้นชนิดใดที่ทำให้เชื้อเห็ดเจริญเติบโตได้ดีส่วนประกอบของสูตรอาหารวุ้นมีดังนี้ มันฝรั่ง มันเทศ มันเลือด เผือก และมันสำปะหลัง สูตรอาหารที่ใช้ศึกษาทั้งหมดสามารถทำให้เส้นใยเจริญเติบโตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรอาหารที่ทำจากเผือกและมันฝรั่งเส้นใยของเห็ดจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด กล้าเชื้อจากเมล็ดธัญพืชพบว่าข้าวฟ่าง กล้าเชื้อเห็ดเจริญเติบโตได้ดีข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีแต่ติดเชื้อได้ง่ายปริมาณการถ่ายเชื้อจะได้น้อยส่วนข้าวเปลือกการเดินของกล้าเชื้อจะช้ากว่าเมล็ดธัญพืชทั้งสองแต่เชื้อที่ได้มีปริมาณมากและปลอดเชื้อโรคเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวฟ่างและวัสดุในการทำก้อนเชื้อมี 3 ชนิดคือ ขี้เลื้อยยางพารา ขุยมะพร้าวและฟางข้าว ซึ่งในการศึกษาพบว่าก้อนเชื้อขี้เลื่อยยางพาราเชื้อเห็ดสามารถเจริญเติบโตได้ดีและก้อนเชื้อสามารถอยู่นานสำหรับการออกดอกจะต้องนำก้อนเชื้อไปเก็บที่โรงเรือนที่สามารถควบคุมชื้นและอุณหภูมิซึ่งจะทำให้การออกดอกของเห็ดมีคุณภาพและมีปริมาณมาก