ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งนภา เลี่ยมนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รติวัฒน์ ปารีศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในด้านงานวิจัย ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของผลงานวิจัย โดยอาจารย์และนักศึกษา สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ผลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบสมาชิก และยังทำการค้นหางานวิจัยที่ท่านสนใจ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบงานนี้สามารถเรียกดูบทคัดย่อของผลงานวิจัย ได้ทันทีผ่านทางโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

The overall objective of this project is for the development database system of science researches by internet system for advantage to teacher, student and general person. The Web Application in storing very researches data. Teacher and student can add, delete, edit and search researches data by yourself through member system. This system also offers quick abstract of research data using the Adobe Acrobat Reader Program.