อิทธิพลของยีน IGF-2 ต่อลักษณะการสืบพันธุ์ในสุกร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วารณี ประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Insulin like growth factor 2 (IGF 2 ) เป็นยีนที่ผลิตโปรตีน IGF 2 ซึ่งเป็นโปรตีนในกลุ่มInsulin relaxin growth factor ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการสืบพันธุ์ในสุกร วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ของยีน IGF 2 ที่มีผลต่อลักษณะการสืบพันธุ์ ได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรแม่พันธุ์จำนวน 99 ตัว และเก็บข้อมูล Phenotype ของลูกสุกร ได้แก่ น้ำหนักเฉลี่ยและจำนวนแรกคลอดของลูกสุกรที่มีชีวิต น้ำหนักเฉลี่ยและจำนวนหลังหย่านมของลูกสุกร ทำการตรวจสอบ genotype ของยีน IGF 2โดยอาศัยเทคนิค Polymerase Chain Reaction Restriction Fragments Length Polymorphism (PCR RFLP)เพิ่มปริมาณยีน IGF 2 ใน intron ที่ 7 ให้มีขนาด 336 bp ซึ่งเกิดกลายพันธุ์จากเบส G เป็นเบส C ในตำแหน่งเบสที่ 208 และเป็นตำแหน่ง polymorphic site ที่มีความจำเพาะต่อเอนไซม์ตัดจำเพาะ BcnIจากนั้นนำข้อมูล genotype ไปหาค่าความสัมพันธ์กับลักษณะการสืบพันธุ์ โดยใช้โปรแกรม General LinearModel พบว่า ความถี่ Genotype ของ GG , GC และ CC เป็น 27.27% , 58.59% และ 14.14% ตามลำดับจากผลการทดลองพบว่ายีนนี้มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักเฉลี่ยแรกคลอดในครอกที่ 4 และพบความสัมพันธ์กับจำนวนลูกสุกรหลังหย่านมในครอกที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญ (p