ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอึ่งข้างดำ อึ่งน้ำเต้า และคางคกแคระ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อาภาพรรณ ประกอบการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศันสรียา วังกุลางกูร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเนื้อเยื่อวิทยาของอึ่งข้างดำ(Microhyla heymonsi) อึ่งน้ำเต้า (Microhyla ornata) และคางคกแคระ (Bufo parvus) พบว่าขนาดกะโหลกของอึ่งข้างดำ (ความกว้างเฉลี่ย 5.85±0.01 มม. ความยาวเฉลี่ย 4.23±0.15 มม.) และอึ่งน้ำเต้า(ความกว้างเฉลี่ย 6.35±1.13 มม. ความยาวเฉลี่ย 4.85±0.53 มม.) มีขนาดเล็กกว่ากะโหลกของคางคกแคระ(ความกว้างเฉลี่ย 11.58±2.04 มม. ความยาวเฉลี่ย 9.20±0.29 มม.) สัดส่วนความกว้างต่อความยาวเฉลี่ยของกะโหลกของอึ่งข้างดำ (1.42±0.22 มม.) และ อึ่งน้ำเต้า(1.31±0.08 มม.) มีค่ามากกว่าของคางคกแคระ(1.26±0.12 มม.) การศึกษาเปรียบเทียบทางเนื้อเยื่อวิทยา พบว่ามีส่วนประกอบหลักเหมือนกันได้แก่ชั้นเอพิเดอร์มิส และชั้นเดอร์มิส อึ่งข้างดำและอึ่งน้ำเต้า มีจำนวนของต่อมเมือกและต่อมพิษต่างกัน